انجمن علمی- دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

نخستین وب سایت انجمن حسابداری ...

درباره ما

انجمن علمی- دانشجویی حسابداري نهادي دانشجویی است که تحت نظارت معاونت دانشجویی- امور فرهنگی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه ، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه هاي مناسب براي فعالیتهاي جمعی علمی، همچنین بهره گیري از توانمندي و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري طبق مفاد این اساسنامه تشکیل میشود و به فعالیت میپردازد. انجمن نامیده می شود انجمنی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است و بر « انجمن » علمی- دانشجویی حسابداري که در این اساسنامه مبناي این اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی هیئت مؤسس آن رسیده ، تشکیل شده است .

 

اهداف انجمن

 اهداف کلی انجمن به شرح ذیل می باشد:

1. ایجاد زمینه هاي مناسب براي شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان وبهره گیري از توانمندي ایشان در تقویت و تحقق فضاي علمی دانشگاه

2. افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهاي علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها

3. حمایت از فعالیتهاي علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

4. تقویت و تحکیم پیوندهاي نظام آموزش عالی با بخشهاي مختلف جامعه

5. تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیري از توان علمی اعضاي هیأت علمی

 انجمن علمی دانشجویی حسابداري در نیم سال دوم سال تحصیلی89-90 و براي مدت نامحدود تاسیس شده است .

فعالیت هاي انجمن

فعالیت هاي انجمن به شرح ذیل می باشد:

1. برگزاري دوره هاي آموزشی، تکمیلی ، تقویتی و تشکیل کارگاههاي تخصصی

2. برگزاري مناظره و نقد هاي علمی

3. برگزاري جلسات هم اندیشی و نشستهاي تخصصی

4. برگزاري و همکاري در اجراي جشنواره ها، کنفرانس ها ، سمینارها ، بزرگداشت ها ، سخنرانی ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

5. تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهاي رایانه اي و فیلمهاي علمی آموزشی

6. مطالعات و پژوهش هاي علمی

7. برنامه ریزي و اجراي بازدیدهاي علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوري

8. حمایت و تشویق مادي و معنوي از ابتکارات، خلاقیتهاي علمی، فعالیتهاي پژوهشی و اختراعات دانشجویان

9. اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیت هاي مرتبط با اهداف انجمن

10 . همکاري با نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعالیت هاي مشترك

11 . اجراي طرح هاي پژوهشی و مطالعاتی

12 . ارائه مشاوره هاي تحصیلی و اشتغال

13 . عضویت در مجامع بین المللی ، منطقه اي و کشوري منحصر به رشته

14 . همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی ذیربط براي تحقق اهداف و فعالیت هاي علمی انجمن

 
این انجمن امید دارد طی فعالیت‌های آتی خود بتواند کمک شایانی به پیشرفت حرفه حسابداری  در سراسر کشور باشد.


گزارش تخلف
بعدی